Praha

Praha 2, Magic Helena, Slezská 1

Praha 4, Magic Helena, Hanusova21

Praha 4, Magic Helena, Pasáž Budějovická, Budějovická 1912/64b